Kalahari

Kalahari Polished (Full Slab View)

Image of: Kalahari Polished Finish (Full Slab View)

Kalahari Polished (Slab Zoom View)

Image of: Kalahari Polished Finish (Slab Zoom View)

Kalahari Polished (Close Detail View)

Image of: Kalahari Polished Finish (Close Detail View)

Specifications

Thickness: 20 mm / 30 mm
Format: 1600 x 3200 mm
Colour: Kalahari
Finish: Polished
1600
mm
Image of: Kalahari Specification
3200
mm