Savannah

Savannah Polished (Full Slab View)

Image of: Savannah Polished Finish (Full Slab View)

Savannah Polished (Slab Zoom View)

Image of: Savannah Polished Finish (Slab Zoom View)

Savannah Polished (Close Detail View)

Image of: Savannah Polished Finish (Close Detail View)

Specifications

Thickness: 20 mm / 30 mm
Format: 1400 x 3050 mm
Colour: Savannah
Finish: Polished
1400
mm
Image of: Savannah Specification
3050
mm